Kim jest sygnalista? Definicja prawna

Mając na uwadze tendencje w Unii Europejskiej zmierzające do ochrony sygnalistów, polski ustawodawca zamierza zdefiniować powyższą kwestię na gruncie polskiego porządku prawnego.

Zgodnie z projektem ustawy o jawności życia publicznego, sygnalista to „osoba fizyczna lub przedsiębiorca, których współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym może niekorzystnie wpłynąć na jej sytuację życiową, zawodową, materialną i której prokurator przyznał status sygnalisty”.

Powyższa regulacja ściśle nawiązuje do treści Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w  sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczna gdzie sygnalistę określa się jako osobę która dokonuje zgłoszenia lub ujawnienia informacji w interesie publicznym, w tym w zakresie europejskim, które dotyczą czynów nielegalnych lub zabronionych bądź tych które stanowią zagrożenie lub powodują szkodę, oraz które szkodzą interesowi publicznemu lub narażają go na niebezpieczeństwo. Podobnie również wskazuje się, że osoby te najczęściej występują w stosunku pracy w sektorze publicznym lub prywatnym, w stosunku umownym lub w związku z działalnością w związku zawodowym lub stowarzyszeniu ale swoim zasięgiem obejmuje również osoby pozostające poza tradycyjnymi formami zatrudnienia.